musica ...... ( 2 clicks a = Play )

els origens


Els genealogistes no s'han posat d'acord sobre I'origen específic del cognom Muñoz ni de I'época cronológica en qué es va utilitzar per primera vegada. De totes maneres, el cognom té un origen lingüístic i ha derivat cap a la forma actual a partir de les lIeis fonètiques pròpies de cada época histôrica.
Segons alguns tractadistes, aquest cognom descendeix del cavaller romà Lluci Nuri. Per a d'altres, va tenir el seu origen a la casa reial d'Escócia i encara queden uns altres que el consideren descendent del comte Muñón Rodríguez, que va viure cap a I'any 750.
Segurament aquesta última versió és la que pot ser considerada com a certa. La data en què va viure el comte Muñón Rodríguez es correspon amb I'inici de la Reconquista i això explicaria d'una manera satisfactòria la posterior difusió d'aquest lIinatge i la diversitat de línies que existeixen d'aquest cognom en tot I'ambit lingüístic espanyol.

Enciclopedia de Apellidos-Españoles.
El Periódico 7/4/2007

1 comentari:

Anònim ha dit...

Muñoz- apellido de origen Asturiano cuyo tronco D.Muñón Rodríguez que en el año 792 se encontraba en las montañas de Cobadonga acompañando a Don Pelayo